"அநியாயம் செய்தால் ஆண்டவனுக்குப் பிடிக்காது
அசிங்கமா பேசினா சாமிக்குப் பிடிக்காது
எம்.எம்.எஸ் அனுப்பலைன்னா இந்த கைப்பிள்ளைக்குப் பிடிக்காதுடா!"

****************************


"சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா பொழுது போகலை... அதனாலதான்!
ஹி!...ஹி!!...ஹி!!!...

****************************

"வாழ்க்கையில் 5 விஷயங்கள்
எந்த நேரத்திலும் வரும்....
பணம், நட்பு, காதல்,
மரணம்... இறுதியாக...
???... செத்ததுக்கு அப்புறம்
என்ன வரும்...'ஏப்ரல் லூசு!"

****************************
"அநியாயம் செய்தால் ஆண்டவனுக்குப் பிடிக்காது
அசிங்கமா பேசினா சாமிக்குப் பிடிக்காது
எம்.எம்.எஸ் அனுப்பலைன்னா இந்த கைப்பிள்ளைக்குப் பிடிக்காதுடா!"

****************************


"சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா...சும்மா...சும்மா...சும்மா...
சும்மா பொழுது போகலை... அதனாலதான்!
ஹி!...ஹி!!...ஹி!!!...

****************************

"வாழ்க்கையில் 5 விஷயங்கள்
எந்த நேரத்திலும் வரும்....
பணம், நட்பு, காதல்,
மரணம்... இறுதியாக...
???... செத்ததுக்கு அப்புறம்
என்ன வரும்...'ஏப்ரல் லூசு!"

****************************