மாயி அண்ணன் SMS அனுப்பினாக...

மாப்பிள்ளை மொக்கசாமி SMS அனுப்பினாக...

மற்றும் நம் உறவினரெல்லாம் SMS அனுப்பினாக...

நீ மட்டும் SMS அனுப்பவே இல்லையே...

அனுப்பும்மா மின்னல்!!!

*********************

தட்டி பாத்தேன்
கொட்டாங்கச்சி

கீழ பாத்தா
கரப்பான் பூச்சி

எடுத்து பாத்தேன்
செத்து போச்சி

கீழ வுட்டேன்
ஓடிப் போச்சி!

SMS பன்னினா
கொறஞ்சா போச்சி???

******************
மாயி அண்ணன் SMS அனுப்பினாக...

மாப்பிள்ளை மொக்கசாமி SMS அனுப்பினாக...

மற்றும் நம் உறவினரெல்லாம் SMS அனுப்பினாக...

நீ மட்டும் SMS அனுப்பவே இல்லையே...

அனுப்பும்மா மின்னல்!!!

*********************

தட்டி பாத்தேன்
கொட்டாங்கச்சி

கீழ பாத்தா
கரப்பான் பூச்சி

எடுத்து பாத்தேன்
செத்து போச்சி

கீழ வுட்டேன்
ஓடிப் போச்சி!

SMS பன்னினா
கொறஞ்சா போச்சி???

******************