நீங்கள் - அன்பானவர்

நீங்கள் - அழகானவர்

நீங்கள் - ஆச்சரியத்துக்குறியவர்

நீங்கள் - நேர்மையானவர்

நீங்கள் - இனிமையானவர்

நீங்கள் - விரும்பத்தக்கவர்

நீங்கள் - சிறந்தவர்

நீங்கள் - தன்னிகரற்றவர்

நான் - பொய்யன்

**********************************

நீ சிரிச்சா ஸ்காட்ச்

நீ மொறச்சா மெக்டொவல்

நடந்தா மானிட்டர்

பார்த்தா ஜின்

பாய்ந்தால் பீர்

விழுந்தா விஸ்கி

எழுந்தா பிராந்தி

மொத்தத்தில் நீ ஒரு "டாஸ்மார்க்"

**********************************

நீங்கள் சிறந்தவர் ஆக கீழுள்ளவற்றை பின்பற்றவும்

1. ஒருபோதும் வெறுக்காதே
2. கவலைபடாதே
3. எளிமையாக வாழ்
4. குறைவான எதிர்பார்ப்பு
5. அதிகம் கொடு
6. எப்பொழுதும் புன்னகை
7. என்னைப்போல் நல்ல நண்பனை கொண்டிரு.

************************************

உங்களுக்காக சிறப்பு விருந்து வைத்துள்ளேன்

டம்ளர் அன்பு
தட்டு நிறைய நட்பு
கரண்டி பாசம், ஸ்னேகம்
கிண்ணத்தில் நேசம்
உங்கள் விருந்தை கொண்டாடுங்கள்

***************************************

உலகில் முடியாதது ஏதும் இல்லை. ஏனெனில் "முடி"யாது என்பதிலேயே "முடி" என்றுதான் முதலில் கூறுகிறோம். காலை வணக்கம்.

Impossible - I M - possible

***************************************
நீங்கள் - அன்பானவர்

நீங்கள் - அழகானவர்

நீங்கள் - ஆச்சரியத்துக்குறியவர்

நீங்கள் - நேர்மையானவர்

நீங்கள் - இனிமையானவர்

நீங்கள் - விரும்பத்தக்கவர்

நீங்கள் - சிறந்தவர்

நீங்கள் - தன்னிகரற்றவர்

நான் - பொய்யன்

**********************************

நீ சிரிச்சா ஸ்காட்ச்

நீ மொறச்சா மெக்டொவல்

நடந்தா மானிட்டர்

பார்த்தா ஜின்

பாய்ந்தால் பீர்

விழுந்தா விஸ்கி

எழுந்தா பிராந்தி

மொத்தத்தில் நீ ஒரு "டாஸ்மார்க்"

**********************************

நீங்கள் சிறந்தவர் ஆக கீழுள்ளவற்றை பின்பற்றவும்

1. ஒருபோதும் வெறுக்காதே
2. கவலைபடாதே
3. எளிமையாக வாழ்
4. குறைவான எதிர்பார்ப்பு
5. அதிகம் கொடு
6. எப்பொழுதும் புன்னகை
7. என்னைப்போல் நல்ல நண்பனை கொண்டிரு.

************************************

உங்களுக்காக சிறப்பு விருந்து வைத்துள்ளேன்

டம்ளர் அன்பு
தட்டு நிறைய நட்பு
கரண்டி பாசம், ஸ்னேகம்
கிண்ணத்தில் நேசம்
உங்கள் விருந்தை கொண்டாடுங்கள்

***************************************

உலகில் முடியாதது ஏதும் இல்லை. ஏனெனில் "முடி"யாது என்பதிலேயே "முடி" என்றுதான் முதலில் கூறுகிறோம். காலை வணக்கம்.

Impossible - I M - possible

***************************************